1. Home Center üzletünk a hatályos jogszabályok szerint nyitva tart. Az üzletben 1 fő tartózkodhat
  2. Nyitvatartás az oldal alján megtalálható. Orrot és szájat eltakaró maszk viselése változatlanul kötelező. Vigyázzunk egymásra!
  3. További információkért kérjük kövesse figyelemmel Facebook oldalunkat. Köszönettel, Hifi Station Kft.

Jogi nyilatkozat


A Szolgáltató
Az online áruházat a Hifi Station Kft. üzemelteti (továbbiakban: "Szolgáltató"). A Szolgáltató cégneve: Hifi Station Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. A Szolgáltató rövidített neve: Hifi Station Kft.
A Szolgáltató székhelye: 1173 Budapest, Pesti út 237. Home Center (A / 61 üzlet)
A Szolgáltató Üzletei:
1173 Budapest, Pesti út 237. Home Center (A / 61 üzlet) Tel: +36 1 4600 535
Cégjegyzék szám: 01-09-875386
Adószám: 13828222-2-42


A szolgáltatás igénybevétele
A megrendelések leadása az internetes áruházban kizárólag elektronikus úton lehetséges, interneten keresztül. Telefonon, faxon, e-mailen, levélben leadott rendeléseket a Szolgáltató nem fogad el. A rendelésekkel kapcsolatos tájékoztatásokat a Szolgáltató elektronikus úton küldi el a Vevõk részére. A termék(ek) kosárba tételét követõen átvételi és fizetési mód választandó. A megrendeléshez személyes, számlázási és postázási adatok kitöltése kötelezõ. A „megrendelem” gomb megnyomásával a Vevõ rendelését rögzítjük, melyre a megrendeléstõl számított 24-72 órán belül automatikusan visszaigazolást küldünk. A visszaigazolás minden esetben tartalmazza a választott átvételi és fizetési módot, a rendelés értékét, a szállítási feltételeket, termékmegnevezést és darabszámot, valamint a Vevõ adatait. Amennyiben a visszaigazolás – mely tartalmazza a megrendelés feltételeit - nem érkezik meg, kérjük vegye fel ügyfélszolgálatunkkal a kapcsolatot (+36 1 4600 535). A visszaigazolásban megtalálható a rendelési kód, amelyre hivatkozni lehet az ügyintézésnél. Minden esetben kollegánk a megrendelés beérkezése után a megadott elérhetõségen megkeresi Önt a rendelés véglegesítésével és a szállítással kapcsolatban. Az oldalon az árak forintban értendõk, a 27% ÁFA-t tartalmazzák. Az általunk forgalmazott termékek saját importból, vagy a gyártók Magyarországi képviseletérõl származnak. Minden termék hivatalos Magyarországi jótállással van ellátva.


A Szolgáltató minden tõle telhetõt megtesz annak érdekében, hogy a vásárlók által megrendelt termékeket a megrendelésben rögzített határidõn belül leszállítsa. Nagy raktárkészlet áll a rendelkezésre, így a termékek akár 1 munkanapon belül elérhetõek, vagy szállításra kerülnek. Amennyiben hosszabb a szállítási határidõ, úgy abban az esetben telefonon vagy e-mailben értesítjük a szállítás várható idõpontjáról. Ha nem megfelelõ a szállítási idõpont a megrendelõ módosíthatja a megrendelését. Ha a megrendelt termék vételárát már elutalta, de eláll a vásárlástól, úgy az elõre kifizetett ellenértéket a szolgáltató visszautalja, a tájékoztatást követõen legkésõbb 8 napon belül. A visszautalással kapcsolatban a Vevõt semmilyen többletköltség nem terheli.

Szállítási információk:
Házhozszállítással történõ rendelés esetén, kérjük átvételkor ellenõrizze tételesen a termék(ek) sértetlenségét, a csomagban foglalt egyéb kiegészítõket, a számlán szereplõ adatok helyességét. Amennyiben eltérést észlel, lehetõsége van a csomagot visszaküldeni üzletünkbe. Amennyiben a csomagolás sérült, úgy a szállító jelenlétében nyissa fel a dobozt. Ha a termék sérült, akkor a szállítóval készítsen jegyzõkönyvet, ha van lehetõsége készítsen képet, vagy tagadja meg a termék átvételét. Kérjük, az észrevételrõl tájékoztassa ügyfélszolgálatunkat, hogy a felmerült hibát mielõbb korrigálhassuk.

A vásárlástól való elállás
A 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet értelmében a vásárló indoklás nélkül elállhat a vásárlástól a kézhezvételtõl (termék átvételétõl) számított 14 napon belül. A vásárló elállási jogát az erre vonatkozó egyértelmõ nyilatkozat útján, illetõleg a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 2. számú mellékletében található nyilatkozat-minta felhasználásával gyakorolhatja. A nyilatkozat letölthetõ itt.

A Vevõ elállási jogát a szerzõdés megkötésének napja, és a termék átvételének napja közötti idõszakban is gyakorolhatja.

Kézhezvétel (termék átvételének) idõpontja átvevõponti átvétel esetében a rendelés átvételének idõpontja, házhoz szállítás esetében a futártól történõ átvétel idõpontja. Ezek átvevõponti blokkal/számlával, ill. a futártól kapott nyugtával bizonyíthatóak. Személyes átvételi mód nem zárja ki az elállási jog érvényesítését.

Elállás esetén a terméket saját költségén küldje vissza a Szolgáltató raktárába (Hifi Station Kft. 1173 Budapest, Pesti út 237. Home Center (A / 61 üzlet)), és haladéktalanul, de legkésõbb a termék(ek) visszaérkezésétõl számított 14 napon belül visszatérítjük a visszaküldött termék(ek) vételárát, valamint az esetlegesen felmerült egyéb költségeket. Szállítási díjat a teljes rendeléstõl való elállás esetén térítünk vissza. Elállás esetén a vásárlót kizárólag a termék visszaküldésének költsége terheli. A termék(ek) vételárát és a szállítási költséget (illetõleg a vásárló által ellenszolgáltatásként megfizetett összeget) csak akkor áll módunkban visszatéríteni, ha a vásárló a terméke(ke)t visszaszolgáltatta vagy kétséget kizáróan igazolta, hogy az(oka)t az elállási szándék bejelentésétõl számított 14 napon belül visszaküldte: a kettõ közül a korábbi idõpontot vesszük figyelembe.

A visszatérítés során készpénzben vagy átutalással a vevõ bankszámlaszámára tudunk teljesíteni. Más fizetési módot nem tudunk alkalmazni.

Utánvéttel visszaküldött csomagok átvételére nincs lehetõségünk.

A Vevõ elállási jogát nem gyakorolhatja a 45/2014. Korm. rendelet 29. §-ában foglaltak esetén, így különösen olyan, nem elõre gyártott termék esetében, amelyet a vásárló utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elõ, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelmûen a vásárló személyére szabtak (pl. a vevõ igénye alapján legyártott mélynyomó láda…stb); romlandó vagy minõségét rövid ideig megõrzõ termék tekintetében; olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követõ felbontása után nem küldhetõ vissza; olyan termék tekintetében, amely jellegénél fogva az átadást követõen elválaszthatatlanul vegyül más termékkel; lezárt csomagolású hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépes szoftver példányának adásvétele tekintetében, ha az átadást követõen a vásárló a csomagolást felbontotta; hírlap, folyóirat és idõszaki lap tekintetében (az elõfizetéses szerzõdések kivételével) a nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális adattartalom tekintetében, ha a Szolgáltató a vásárló kifejezett, elõzetes beleegyezésével kezdte meg a teljesítést, és a vásárló e beleegyezésével egyidejûleg nyilatkozott annak tudomásul vételérõl, hogy a teljesítés megkezdését követõen elveszíti elállási / felmondási jogát. Szolgáltató követelheti az áru nem rendeltetésszerû használatából fakadó károk megtérítését.

Ha a Vevõ web áruházunkban szolgáltatás nyújtására irányuló szerzõdést kötött, elállás helyett felmondásra jogosult. Felmondási jogát a szolgáltatás nyújtására irányuló szerzõdés esetében a szerzõdés megkötésének napjától számított 14 napon belül gyakorolhatja. Felmondási jogát nem gyakorolhatja szolgáltatás nyújtására irányuló szerzõdés esetében a szolgáltatás egészének teljesítését követõen, ha a Szolgáltató a teljesítést a fogyasztó kifejezett, elõzetes beleegyezésével kezdte meg, és tudomásul vette, hogy a szolgáltatás egészének teljesítését követõen felmondási jogát elveszíti.

Szavatosság és jótállás
A megrendelt termékek hibája esetén a Vevõ a Polgári Törvénykönyvrõl szóló 2013. évi V. törvény rendelkezései alapján kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Szolgáltatóval szemben. A kellékszavatossági igénye érvényesítése során a Vevõ kérheti a hibás termék kijavítását vagy kicserélését, kivéve, ha a kijavítás vagy kicserélés lehetetlen, vagy a Szolgáltató számára aránytalan többletköltséggel járna. Ha a Vevõ a kijavítást, vagy a kicserélést nem kérte illetve kérhette, arányos árleszállítást igényelhet, a terméket a Szolgáltató költségére kijavíthatja, illetve kijavíttathatja, vagy elállhat a szerzõdéstõl, ha a kijavítást vagy kicserélést a Szolgáltató nem vállalta, nem tudta elvégezni, vagy ha a kijavításhoz vagy kicseréléshez fûzõdõ érdeke megszûnt. Az érdekmúlás érdemi bizonyítása a Vevõ kötelessége. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye. A Vevõ a választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban viselnie kell, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a Szolgáltató adott okot. A Vevõ köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de legkésõbb a hiba felfedezésétõl számított 2 hónapon belül közölni. A szerzõdés teljesítésétõl számított 2 éves elévülési határidõn túl szavatossági igényét már nem érvényesítheti. A teljesítéstõl számított 6 hónapon belül kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén, továbbá a számla, vagy annak másolata felmutatásán/megküldésén túl nincs egyéb feltétele. A teljesítéstõl számított 6 hónap leteltét követõen azonban már a Vevõ köteles bizonyítani, hogy a hiba már a teljesítés idõpontjában megvolt.

Kellékszavatosság helyett a Vevõ a gyártóval vagy forgalmazóval szemben termékszavatossági igényt is érvényesíthet. Termékszavatosság esetén a Vevõ kizárólag a hibás termék kicserélését (kijavítását) igényelheti. A termék akkor hibás, ha nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minõségi követelményeknek, vagy ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban foglalt tulajdonságokkal. A termék hibáját ebben az esetben a Vevõnek kell bizonyítania. A termékszavatossági igény a forgalomba hozataltól számított 2 éven belül érvényesíthetõ. A gyártó/forgalmazó csak akkor mentesül a termékszavatossági kötelezettség alól, ha bizonyítja, hogy a terméket nem üzleti tevékenysége körén belül gyártotta, illetve hozta forgalomba; vagy a hiba a tudomány és technika állása szerint a forgalomba hozatal idõpontjában nem volt felismerhetõ; vagy a termék hibája jogszabály, illetve kötelezõ hatósági elõírás alkalmazásából ered. A gyártónak/forgalmazónak elegendõ egy okot bizonyítania.

Kellékszavatossági és termékszavatossági igény egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthetõ.

A 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet mellékletében meghatározott tartós fogyasztási cikkek hibája esetén az átvételtõl számított 1 éven belül jótállási igényt érvényesíthet a Szolgáltatóval szemben (feltéve, ha e Korm. rendelet értelmében fogyasztónak minõsül). A Szolgáltató csak abban az esetben mentesül a jótállási kötelezettség alól, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett. Jótállási igényét a Vevõ a kellékszavatosságnál kifejtettek szerint érvényesítheti, azzal a kivétellel, hogy a tartós fogyasztási cikk hibája esetében az átvételtõl számított 3 munkanapon belül érvényesített csereigény esetén a terméket kicseréljük ha a meghibásodás a rendeltetésszerû használatot akadályozza (ha a termék a Szolgáltató üzletében / raktárában rendelkezésre áll), valamint ezen túli bejelentés esetén törekszünk arra, hogy a kijavítás, illetõleg a kicserélés 15 napon belül sor kerüljön. Kijavítás iránti igényét a jótállási jegyen feltüntetett garanciális szerviznél (javítószolgálatnál) közvetlenül is érvényesítheti. Ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre nem érvényesíthet. A jótállásból fakadó jogok azonban a Vevõt a kellékszavatosság és termékszavatosság útján érvényesíthetõ jogosultságaitól függetlenül megilletik.

A Szolgáltató megtesz mindent azért, hogy az oldalain megjelenõ adatok (termékek ára, elérhetõsége, leírása, stb.) a lehetõ legpontosabbak legyenek. A termékek mellett feltüntetett képek illusztrációk, minden esetben a termékleírás tartalmazza a termék jellemzõit. Az esetlegesen elõforduló hibákért a Szolgáltató felelõsségére a 45/2014. (II. 26.) kormányrendeletben és a Ptk.-ban rögzített rendelkezések irányadóak.

A hatályos jogszabályok értelmében tilos Magyarországon 18 életévet be nem töltött személy részére alkohol- valamint szexuális tartalmú terméket értékesíteni. Amennyiben a Vevõ a regisztráció során megadta születési évét, úgy alkohol- vagy szexuális tartalmú termék megrendelése esetén azt a Szolgáltató érvényes nyilatkozatnak tekinti a tekintetben, hogy jogosult-e a Vevõ részére a megrendelt termék értékesítésére. Ellenkezõ esetben a Vevõnek az adott termék megrendelésekor külön nyilatkozatot kell kitöltenie életkorára vonatkozólag. A Vevõ teljes körû szavatosságot vállal az elõzõ bekezdésben hivatkozott, a regisztrációkor megadott felhasználói adatok valóságtartalmáért. Amennyiben utóbb kiderül, hogy az általa megadott adatok bármelyike, így különösen alkohol- vagy szexuális tartalmú termék megrendelése esetén a Vevõ által megadott életkor nem felelt meg a valóságnak, és ebbõl a Szolgáltatót bármilyen kár éri illetõleg a Szolgáltatóval szemben bármilyen joghátrányt érvényesítenek, a Vevõ köteles a Szolgáltatóval szemben maradéktalanul helytállni, és a Szolgáltató fenntartja jogát, hogy a Vevõvel szemben kártérítési igényt érvényesítsen.


Fogyasztóvédelem

Amennyiben a Szolgáltató és az Ügyfél között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita Szolgáltatóval való tárgyalások során nem rendezõdik, az alábbi jogérvényesítési lehetõségek állnak nyitva az Ügyfél számára:

Budapesti Békéltetõ Testület elérhetõségei:​

Cím: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310.
Levelezési cím: 1253 Budapest, Pf.: 10.
E-mail cím: [email protected]
Központi telefonszám: +36 1 488 2131
Fax: +36 1 488 2186

 

Az Ügyfél lakóhelye (tartózkodási helye) alapján az alábbi linken elérhetõ békéltetõ testületekhez fordulhat a fogyasztói jogvita rendezése érdekében. Szolgáltató köteles a Békéltetõ testületi eljárásokban részt venni. Jelen pont értelmében együttmûködésnek minõsül a válaszirat küldése is. 

​Online adásvételi szerzõdéssel összefüggõ határon átnyúló fogyasztói jogvita esetén a fogyasztók az online vásárláshoz kapcsolódó, határon átnyúló jogvitáikat elektronikusan rendezni tudják a következõ linken elérhetõ online platformon keresztül beadott elektronikus panasz útján. 

Ehhez nem kell mást tenni, minthogy a fenti linken elérhetõ online platformon a fogyasztó beregisztrál, kitölt egy kérelmet hiánytalanul, majd elektronikusan beküldi a Békéltetõ Testület részére a platformon keresztül. Így a fogyasztók, a távolságok ellenére egyszerûen tudják érvényesíteni jogaikat

Magyarországon a Budapesti Békéltetõ Testület (BBT) jogosult eljárni az online adásvételi vagy szolgáltatási szerzõdésekhez kapcsolódó határon átnyúló fogyasztó és kereskedõ közötti jogvitákban.
Egyéb rendelkezések

A vásárlók e-mail címének tárolására az Árukeresõ (Online Comparison Shopping Kft. (1074 Budapest, Rákóczi út 70-72., Adószám: 24868291-2-42, Cégjegyzékszám: 01-09-186759) adatfeldolgozó megbízással rendelkezik a Megbízható Bolt Programhoz kapcsolódó vásárlói elégedettség-felmérés céljából. Az itt történõ vásárlások után a vásárló e-mail címe az Árukeresõ részére továbbításra kerül. Az adattovábbítás célja: vásárlói visszajelzés igénylése és megjelenítése. Az adatfeldolgozásra így továbbított átadott e-mail címet, mint személyes adatot utasításunkra az Online Comparison Shopping Kft. kezeli, megfelelõ írásbeli szerzõdés és adatvédelmi feltételek mellett.

A Szolgáltató jogosult a felhasználó részére hírlevelet vagy egyéb reklám levelet küldeni, amennyiben a felhasználó a regisztrációkor a megfelelõ adatai megadásával ehhez elõzetesen, egyértelmûen, kifejezetten és önkéntesen hozzájárult. A Szolgáltató nem köteles ellenõrizni, hogy a felhasználó által a regisztrációkor illetõleg a hozzájárulás megadásakor megadott adatok valósak illetõleg helytállóak.

A felhasználó feliratkozhat a honlapon a hírlevelére. A feliratkozással a felhasználó elfogadja a a Hifi Station Kft. adatkezelési szabályzatát, Az adatait a Szolgáltató adatkezelési céllal semmilyen cégnek nem adja át. A felhasználónak lehetõsége van a hirlevelekben a szolgáltatás megszüntetésének és az adatainak törlésére. Ebben az esetben a Szolgáltató a visszavonást követõen a felhasználó részére több hírlevelet nem küld, továbbá törli a felhasználó adatait a hírlevélre feliratkozott felhasználók adatai közül.

A Szolgáltató magára nézve kötelezõnek tekinti a Magyar Reklámszövetség és a Magyarországi Tartalomszolgáltatók Egyesületének etikai kódexét.

Megrendelésével kapcsolatos bármilyen kérdésével, észrevételével forduljon a Szolgáltató székhelyén mûködõ ügyfélszolgálat munkatársaihoz az [email protected] címen, illetve a +36 1 4600 535-ös telefonszámon (munkanapokon 08:30 és 17:00 óra között).

Fogyasztói panaszügyintézése írásban, ill. telefonon történik az ügyfélszolgálaton keresztül, az [email protected] címen, valamint a +36 1 4600 535-ös telefonszámon.

A Szolgáltatóval szemben felmerülõ vitás ügyek (fogyasztói jogvita) egyszerû, gyors, bíróságon kívüli rendezése céljából békéltetõ testület eljárását kezdeményezheti. A Szolgáltató székhelye szerint illetékes békéltetõ testület: Budapesti Békéltetõ Testület; 1016 Budapest, Krisztina körút 99. III. emelet 310.; levelezési cím: 1253 Budapest, Pf.:10.

Hatályos: 2014. június 13-tól visszavonásig és/vagy módosításáig.

Adatvédelmi nyilatkozat - Hififutár.hu