ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI NYILATKOZAT

Adatvédelmi és adatkezelési szabályzat

1. A SZABÁLYZAT CÉLJA

A jelen Szabályzat célja, hogy rögzítse az Hifi Station Kft. (székhely: 1173 Budapest, Csomafalva utca 2. Fszt. 38/A üzlet , cégjegyzékszám: 01-09-875386, nyilvántartó hatóság: Fõvárosi Bíróság mint cégbíróság, adószám: 13828222-2-42) által alkalmazott adatvédelmi és adatkezelési elveket és a Társaság adatvédelmi és adatkezelési politikáját.

Az Hifi Station Kft. (a továbbiakban: Szolgáltató) a www.anulu.hu, www.hififutar.hu, www.hazimozibudapest.hu, www.jvcbolt.hu, www.autohifibolt.hu, www.olaszarukboltja.hu weboldal (a továbbiakban: Weboldal) mûködtetése során a Honlapra látogatók, a Honlapon regisztrálók, illetve azon vásárlók, (a továbbiakban együttesen Érintett) adatait kezeli.

A jelen Szabályzat célja, hogy a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatások minden területén, minden egyén számára, tekintet nélkül nemzetiségére vagy lakóhelyére, biztosítva legyen, hogy jogait és alapvetõ szabadságjogait, különösen a magánélethez való jogát tiszteletben tartsák a személyes adatainak gépi feldolgozása során (adatvédelem).

2. A SZOLGÁLTATÓ MINT ADATKEZELÕ MEGNEVEZÉSE

Név: Hifi Station Kft.

Székhely és levelezési cím: 1173 Budapest, Csomafalva utca 2. Fszt. 38/A üzlet

Telefonszám: +36 1 4600 535

[email protected]

3. A KEZELT SZEMÉLYES ADATOK KÖRE

3.1. Regisztráció. A regisztráció során az Érintettnek kötelezõen meg kell adnia a következõ személyes adatokat:

 • Felhasználónév,
 • saját e-mail cím,
 • jelszó,
 • számlázási cím (számlázási név, utcanév, házszám, település, irányítószám),
 • szállítási cím (szállítási név, utcanév, házszám, település, irányítószám),
 • telefonszám

3.2. Technikai adatok

A rendszer mûködtetése során technikailag rögzítésre kerülõ adatok: az Érintett bejelentkezõ számítógépének azon adatai, melyek a szolgáltatás igénybe vétele során generálódnak és melyeket a Szolgáltató rendszere a technikai folyamatok automatikus eredményeként rögzít. Az automatikusan rögzítésre kerülõ adatokat a rendszer az Érintett külön nyilatkozata vagy cselekménye nélkül a belépéskor, illetve kilépéskor automatikusan naplózza. Ezen adatok egyéb személyes felhasználói adatokkal - törvény által kötelezõvé tett esetek kivételével - össze nem kapcsolhatók. Az adatokhoz kizárólag a Szolgáltató fér hozzá. 

3.3. Cookie

A Weboldalon tett látogatások során egy vagy több cookie-t – azaz egy-egy karaktersorozatot tartalmazó kis fájlt – küld a Szolgáltató a látogató számítógépére, amely(ek) révén annak böngészõje egyedileg azonosítható lesz. Ezen cookie-k a Google által biztosítottak, felhasználásuk a Google Adwords / Analytic rendszerén keresztül történik. Az erre vonatkozó szabályozások, részletek a Google ismerteti.

A weboldalakon saját cookie-kat is létrehoz, melyben a kosárra vonatkozó információkat (mennyiség, terék neve, illetve a felhasználó adott azonosítója) tároljuk 30 percig, vagy a böngészõ bezárásáig. 

Alkalmazott cookie-k:

 • Bevásárlókosárhoz szükséges cookie.
 • Google cookie.

Külső szerverek segítik a Honlap látogatottsági és egyéb webanalitikai adatainak független mérését és auditálását (Google Analytics). A mérési adatok kezelésérõl az adatkezelõk tudnak részletes felvilágosítást nyújtani az Érintett részére.

Elérhetőségük: www.google.com/analytics

Amennyiben az Érintett nem szeretné, hogy a Google Analytics a fenti adatokat az ismertetett módon és céllal mérje, telepítse böngészõjébe az ezt blokkoló kiegészítõt.

A legtöbb böngészõ menüsorában található „Segítség” funkció tájékoztatást nyújt arra vonatkozóan, hogy a böngészõben

 • hogyan lehet letiltani a cookie-kat,
 • hogyan fogadjon el új cookie-kat, vagy
 • hogyan adjon utasítást böngészõjének arra, hogy új cookie-t állítson be, vagy
 • hogyan kapcsoljon ki egyéb cookie-kat.

3.4. Online rendeléssel kapcsolatos általános adatkezelés

A Szolgáltató fenntartja a jogot arra, hogy az érintett beleegyezését követõen az Info. tv.-ben meghatározott módon, az üzletekben történõ személyes áruátvétel során a terméket átvevõ természetes személy személyi azonosító igazolványának számát a Számlákon rögzítse. Az Info. tv. rendelkezései értelmében a hozzájárulás, szóban, írásban és ráutaló magatartással (az okmány átadásával) is megadható. Jelen adatkezelés célja a vásárlók tulajdonjogához fûzõdõ érdekének megóvása. Az Info. tv. rendelkezései értelmében az érintett kérheti a Szolgáltatótól a jelen pontban rögzített személyes adatának törlését.

 

4. AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA, CÉLJA ÉS MÓDJA

4.1. Az adatkezelésre a www.anulu.hu, www.hififutar.hu, www.hazimozibudapest.hu, www.jvcbolt.hu, www.autohifibolt.hu, www.olaszarukboltja.hu internetes oldalon (a továbbiakban: Weboldal) található internetes tartalmak az Érintett önkéntes, megfelelõ tájékoztatáson alapuló nyilatkozata alapján kerül sor, amely nyilatkozat tartalmazza az Érintett kifejezett hozzájárulását ahhoz, hogy az Weboldal használata során közölt személyes adataik felhasználásra kerüljenek. Az adatkezelés jogalapja az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. tv. (Infotv.) 5.§ (1) bek. a) pontja szerint az érintett önkéntes hozzájárulása alapján, valamint az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggõ szolgáltatások egyes kérdéseirõl szóló 2001. évi CVIII. törvény alapján kerül sor.

A hozzájárulást az Érintett az egyes adatkezelések tekintetében a Weboldal használatával, a regisztrációval, illetve a kérdéses adatok önkéntes megadásával adja meg.

4.2. Az adatkezelés célja a Weboldalon elérhetõ szolgáltatások nyújtásának biztosítása. A Szolgáltató az Érintett által rendelkezésre bocsátott adatokat célhoz kötötten, kizárólag a megrendelés teljesítése, házhoz szállítása, számlázás lehetõvé tétele, kapcsolattartás, illetve ha az Érintett feliratkozott hírlevélre, akkor hírlevél küldés és az esetlegesen létrejövõ szerzõdés feltételeinek késõbbi bizonyítása érdekében

4.3. Az automatikusan rögzítésre kerülõ adatok célja statisztikakészítés, az informatikai rendszer technikai fejlesztése, az Érintett jogainak védelme.

4.4. A Szolgáltató a megadott személyes adatokat az e pontokban írt céloktól eltérõ célokra nem használja illetve használhatja fel. Személyes adatok harmadik személynek vagy hatóságok számára történõ kiadása - hacsak törvény ettõl eltérõen nem rendelkezik kötelezõ erõvel - az Érintett elõzetes, kifejezett hozzájárulása esetén lehetséges kizárólag.

4.5. Szolgáltató a neki megadott személyes adatokat nem ellenõrzi. A megadott adatok megfelelõsségéért kizárólag az azt megadó személy felel. Bármely Érintett e-mail címének megadásakor egyben felelõsséget vállal azért, hogy a megadott e-mail címrõl kizárólag õ vesz igénybe szolgáltatást. E felelõsségvállalásra tekintettel egy megadott e-mail címen történt belépésekkel összefüggõ mindennemû felelõsség kizárólag azt az Érintett terheli, aki az e-mail címet regisztrálta.

5. AZ ADATKEZELÉS IDÕTARTAMA

5.1. A regisztráció során megadott személyes adatok kezelése a regisztrációval kezdõdik és annak kérelemre történõ törléséig tart. Nem kötelezõ adatok esetén az adatkezelés az adat megadásának idõpontjától a kérdéses adat kérelemre történõ törléséig tart. A regisztráció Érintett általi törlésére, valamint Szolgáltató általi törlésére bármikor, az Általános Szerzõdési Feltételekben (a továbbiakban: ÁSZF) rögzített esetben és módon kerülhet sor.

5.2. A weboldal wásárlásokat biztonsági és felhasználói okokból (rendelés elõzmények) a szerveren is tároljuk ameddig a felhasználó nem kéri a törlését.

5.3. Fenti rendelkezések nem érintik a jogszabályban (pl. számviteli jogszabályokban) meghatározott megõrzési kötelezettségek teljesítését, valamint a Weboldalon történõ regisztráció során vagy egyéb módon adott további hozzájárulások alapján történõ adatkezeléseket.

5.4. Hírlevél esetén a személyes adatok kezelése a hírlevélrõl, a 8.4. pontban meghatározott módon történõ leiratkozásig tart.

6. AZ ADATOKAT MEGISMERÕ SZEMÉLYEK KÖRE, ADATTOVÁBBÍTÁS, ADATFELDOLGOZÁS

6.1. Az adatokat elsõdlegesen Szolgáltató illetve Szolgáltató belsõ munkatársai jogosultak megismerni, azonban azokat nem teszik közzé, harmadik személyek részére nem adják át.

6.2. Az alapul fekvõ informatikai rendszer üzemeltetése, a megrendelések teljesítése, az elszámolás rendezése körében Szolgáltató adatfeldolgozót (pl. rendszerüzemeltetõ, fuvarozó vállalat, könyvelõ) vehet igénybe. 

Adatfeldolgozók megnevezése:
GLS Hungary Kft., JZT Kft., PELVAS Bt., Riteczné Fogaras Mária

A Szolgáltató az elektronikus számla kibocsátása érdekében az Érintett által megadott adatokat továbbítja Kulcs Soft Kft. részére. Az adattovábbítás célja: az Érintett részére elektronikus díjbekérõ számla kiállítása, melyet a Szolgáltató elektronikus úton, az Érintett által megadott email címre küld.

6.3. A Hifi Station Kft. az Érintettek személyes adatait nyomon követhetõ módon és a jogszabályoknak megfelelõen kezeli. A fentieken túl a személyes adatokat harmadik személyeknek csak és kizárólag az Érintett hozzájárulása esetén továbbítjuk, és csak hatósági megkeresések esetén adjuk ki.

7. ÉRINTETT JOGAI ÉS JOGÉRVÉNYESÍTÉSI LEHETÕSÉGEK

7.1. Az Érintett bármikor jogosult tájékoztatást kérni a Szolgáltató által kezelt, rá vonatkozó személyes adatokról, továbbá bármikor módosíthatja azokat az ÁSZF-ben meghatározott módon.

7.2. Szolgáltató az Érintett kérésére tájékoztatást ad a rá vonatkozó, általa kezelt adatokról, az általa vagy rendelkezése szerint megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, idõtartamáról, továbbá az adatfeldolgozó nevérõl, címérõl és az adatkezeléssel összefüggõ tevékenységérõl, az adatvédelmi incidens körülményeirõl, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekrõl, továbbá - az Érintett személyes adatainak továbbítása esetén - az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjérõl. Szolgáltató a kérelem benyújtásától számított 30 napon belül írásban adja meg a kért tájékoztatást.

A Szolgáltató - ha belsõ adatvédelmi felelõssel rendelkezik, a belsõ adatvédelmi felelõs útján - az adatvédelmi incidenssel kapcsolatos intézkedések ellenõrzése, valamint az Érintett tájékoztatása céljából nyilvántartást vezet, amely tartalmazza az Érintett személyes adatok körét, az adatvédelmi incidenssel Érintettek körét és számát, az adatvédelmi incidens idõpontját, körülményeit, hatásait és az elhárítására megtett intézkedéseket, valamint az adatkezelést elõíró jogszabályban meghatározott egyéb adatokat. 

7.3. Az érintett a jogait az alábbi elérhetõségeken gyakorolhatja:

Levelezési cím: Hifi Station Kft., 1173 Budapest, Csomafalva utca 2. Fszt. 38/A üzlet
Ügyfélszolgálat: Hifi Station Kft., 1173 Budapest, Csomafalva utca 2. B/6 üzlet

Az Érintett bármely, az adatkezeléssel kapcsolatos kérdéssel, illetve észrevétellel a Szolgáltató munkatársához fordulhat a 7.3. pontban elérhetõségeken keresztül.

7.4. Az Érintett bármikor jogosult a helytelenül rögzített adatainak helyesbítését vagy azok törlését kérni. Egyes adatait az Érintett a Weboldalon maga helyesbítheti; egyéb esetekben Szolgáltató a kérelem beérkezésétõl számított 3 munkanapon belül törli az adatokat, ez esetben azok nem lesznek újra helyreállíthatók. A törlés nem vonatkozik a jogszabály (pl. számviteli szabályozás) alapján szükséges adatkezelésekre, azokat Szolgáltató a szükséges idõtartamig megõrzi.

7.5. Az Érintett kérheti továbbá, adatainak zárolását. A Szolgáltató zárolja a személyes adatot, ha az érintett ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhetõ, hogy a törlés sértené az Érintett jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhetõ, ameddig fennáll az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta. 

A helyesbítésrõl, a zárolásról és a törlésrõl az Érintettet, továbbá mindazokat értesíteni kell, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították. Az értesítés mellõzhetõ, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az Érintett jogos érdekét nem sérti.

Ha a Szolgáltató az Érintett helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követõ 30 napon belül írásban közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait.

Az Érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen. Szolgáltató a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idõn belül, de legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntésérõl a kérelmezõt írásban tájékoztatja. 

7.6. Az Érintett az Info.tv., valamint a Polgári Törvénykönyv (2013. évi V. törvény) alapján

 • Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; www.naih.hu) fordulhat vagy
 • Bíróság elõtt érvényesítheti jogait.

7.7. Amennyiben az Érintett szolgáltatás igénybevételéhez a regisztráció során harmadik fél adatait adta meg vagy a Weboldal használata során bármilyen módon kárt okozott, a Szolgáltató jogosult az Érintettel szembeni kártérítés érvényesítésére. A Szolgáltató ilyen esetben minden tõle telhetõ segítséget megad az eljáró hatóságoknak a jogsértõ személy személyazonosságának megállapítása céljából.

8. HÍRLEVÉL, SZEMÉLYRE SZABOTT HÍRLEVÉL

8.1. A Szolgáltató kiemelt figyelmet fordít az általa kezelt elektronikus levélcímek felhasználásnak jogszerûségére, így azokat csak az alábbiakban meghatározott módon használja fel (tájékoztató vagy reklám) e-mail küldésére.

8.2. Az e-mail címek kezelése elsõsorban az Érintett azonosítását, a megrendelések teljesítése, szolgáltatások igénybe vétele során a kapcsolattartást szolgálja, így elsõsorban ennek érdekében kerül sor e-mail küldésére.

8.3. A Szolgáltató által nyújtott szolgáltatások vagy az ÁSZF változása esetén a változásokra vonatkozó, valamint a Szolgáltató egyéb hasonló szolgáltatásaira vonatkozó tájékoztatást a Szolgáltató bizonyos esetekben elektronikus formában, e-mailben juttatja el az Érintettek részére. Az ilyen értesítéseket azonban a Szolgáltató nem használja reklámozási célra.

8.4. Hírlevél

A regisztráció során megadott elektronikus levélcímekre hirdetést vagy reklámot (hírlevél) tartalmazó leveleket a Szolgáltató csak az Érintett kifejezett hozzájárulásával, a jogszabályi elõírásoknak megfelelõ esetekben és módon küld. A hírlevél direkt marketing elemekkel rendelkezik és reklámot tartalmaz. Szolgáltató a hírlevél igénybevétele során az Érintett által megadott adatokat kezeli.

Hírlevél esetében a Szolgáltató, mindaddig kezeli az Érintett hírlevél feliratkozása során megadott adatait, ameddig az Érintett a hírlevélrõl le nem iratkozik a hírlevél alján található „Leiratkozás” gombra kattintva vagy nem kéri a levételét a hírlevélre feliratkozók listájából emailben vagy postai úton. Leiratkozás esetén a Szolgáltató további hírleveleivel, ajánlataival nem keresi meg az Érintettet. Az Érintett bármikor ingyenesen leiratkozhat a hírlevélrõl és hozzájárulását visszavonhatja. A regisztrált felhasználóink a személyes oldalukra belépve is bármikor és ingyenes leiratkozhatnak a hírlevélrõl.

8.5. Személyre szabott hírlevél

Az Hifi Station Kft. a felhasználók személyes adatait,  arra is felhasználhatja, hogy számukra személyes ajánlatokat küldjön, hírlevél formájában.  A személyre szabott hírlevél keretében az Hifi Station Kft. a regisztrált és a hírlevélre feliratkozott felhasználók korábbi vásárlásait vizsgálja, és ennek vizsgálata és eredménye alapján, személyre szabott hírlevelet is küldhet a felhasználói számára.

A személyre szabott hírlevélrõl való leiratkozásra a 8.4. pontban található rendelkezések az irányadóak. Amennyiben az érintett felhasználó leiratkozik a hírlevelérõl, a továbbiakban Személyre szabott hírlevelet sem fog kapni.

 

9. EGYÉB RENDELKEZÉSEK

9.1. Szolgáltató rendszere az Érintettek aktivitásáról adatokat gyûjthet, melyek nem kapcsolhatóak össze az Érintett által a regisztrációkor megadott egyéb adatokkal, sem más honlapok vagy szolgáltatások igénybevételekor keletkezõ adatokkal.

9.2. Minden olyan esetben, ha a szolgáltatott adatokat a Szolgáltató az eredeti adatfelvétel céljától eltérõ célra kívánja felhasználni, errõl az Érintettet tájékoztatja, és ehhez elõzetes, kifejezett hozzájárulását megszerzi, illetõleg lehetõséget biztosít számára, hogy a felhasználást megtiltsa.

9.3. Szolgáltató kötelezi magát, hogy gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi továbbá azokat a technikai intézkedéseket, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetõleg mindent megtesz annak érdekében, hogy megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását. Kötelezi magát arra is, hogy minden olyan harmadik felet, akiknek az adatokat esetlegesen továbbítja vagy átadja, ugyancsak felhívja ez irányú kötelezettségeinek teljesítésére.

9.4. Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy jelen Szabályzatot az Érintettek Honlap felületén történõ elõzetes értesítése mellett egyoldalúan módosítsa. A módosítás hatályba lépését követõen a z Érintettnek a Honlap további használatához el kell fogadnia a módosításokat, a Szolgáltató által, a Honlapon biztosított módon.

10. Tárhelyszolgáltató adatai:
JZT Informatikai Kft.
Adószám: 14212967-2-16
Cégjegyzékszám: 16-09-009862
Cím: 5400 Mezőtúr, Dobó I. u. 10.
Email: [email protected]
Telefon: +36 30 207 0830


Budapest, 2021. Szeptember 7.